Description for image 2Description for image 1Description for image 3Description for image 4Description for image 6Description for image 5

e-Ügyintézés

Zárva tartás

TISZTELT SOLTSZENTIMREI LAKOSOK!

Értesítjük a lakosságot, hogy

2020. október 21-én (Szerdán) és

2020. október 22-én (Csütörtökön)

a Polgármesteri Hivatal 

felújítás miatt ZÁRVA tart, az ügyfélfogadás szünetel.

Sürgős esetben a 06 30 527 0690 telefonszám hívható.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Rakonczay Mária Hermina sk.

jegyző

Bursa Hungarica

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

2021

FELHÍVÁS

Soltszentimre Község Önkormányzata ismét csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerhez, melynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozik.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának

határideje: 2020. november 5.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), Páhi Közös Önkormányzati Hivatal Soltszentimrei Kirendeltsége (6223 Soltszentimre, Hősök tere 1.) szám alatt kell benyújtani. (Bódis Edit részére)

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021. tanév első félévéről.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

 • bármely szociális rászorultságot igazoló okirat, (ha van ilyen)

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

További információk: www.emet.gov.hu

Bódis Edit  06/78/445-344/11

Soltszentimre, 2020. október 05.

Egészségház - takarítói munkakör

Soltszentimre Község Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egészségház
takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6223 Soltszentimre, Szentimre utca 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Soltszentimre Község Önkormányzata fenntartásában lévő Egészségházban a takarítói feladatok teljes körű ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános,
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Megbízhatóság
 • Önállóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • Pályázat elnyerése esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • önéletrajz a pályázó elérhetőségével
 • Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.
 • Hozzájárulási nyilatkozat arról, hogy amennyiben pályázata sikertelen, annak kiértesítését követően a pályázati anyaga nem kerül személyes átvételre, akkor tudomásul veszi annak megsemmisítését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Szociális tüzifaigénylés

TÁJÉKOZTATÓ

A SZOCIÁLIS TŰZIFA IGÉNYLÉSÉRŐL

Soltszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatás szabályait a  10/2019. (XII.12.) önkormányzati rendeletével állapította meg.

A Képviselő-testület rendeletében jogosultsági feltételként az alábbi jövedelem határokat hatozta meg: Akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át (51 300,-Ft), egyedül élő esetén a 250%-át (71 250), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakóingatlanban élő személyek közül csak egy jogosultnak, a kérelmezőnek állapítható meg. Soltszentimrén lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben – ahol életvitelszerűen él – vehető figyelembe a háztartás tagjaként. Üresen álló, nem lakott ingatlanra támogatás nem kérhető. Nem jogosult szociális tűzifára, aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel nem rendelkezik.

 A kérelmeket az erre a célra szolgáló formanyomtatványon,

2020. január 06-től 2020. január 20-ig lehet benyújtani, a Közös Önkormányzati Hivatalban! (Soltszentimre, Hősök tere 1.)

A formanyomtatvány beszerezhető a Közös Önkormányzati Hivatalban Bordásné Kovács Edit szociális ügyintézőnél. Ügyfélfogadási idő: Hétfő és Szerda: 8-16-ig, Csütörtök-Péntek: 8-12-ig, Kedden nincs ügyfélfogadás!

A kérelem átvételekor az ügyintéző felhívja a kérelmező figyelmét a hiányosságokra, melyet 3 napon belül pótolhat! Hiányos kérelmek elutasításra kerülnek!

A kérelemhez csatolni kell a közös háztartásban együtt élők kereseti igazolását, a családi pótlék szelvényt, nyugdíjszelvényt, stb. Aki a Kormányhivatal által folyósított szociális ellátást kap pl: aktív korúak ellátását vagy időskorúak járadékát a megállapításról szóló határozat másolatát kérjük csatolni.

A nyújtott támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat részére megállapított támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás.

Térítésmentesen, a fenti feltételek egyidejű fennállása esetén a kérelmező minimum 0,5 m3 maximum 2,0 m3 szociális célú tűzifára jogosult.

 Jogosultság esetén a tűzifa lakcímre történő kiszállításához a Közös Önkormányzati Hivatal segítséget nyújt.

A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

(Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy a ténylegesen szociálisan rászorulók nyújtsák be igényüket és akik megfelelnek a fenti jövedelmi feltételeknek. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a tűzifa kiosztására annak elbírálását követően  előreláthatólag 2020.  - február hónap elején kerül sor.)

Soltszentimre, 2020. január 02

Rakonczay Mária Hermina  jegyző

Pénzügyi ügyintéző - iktató munkakör

Páhi Közös Önkormányzati Hivatal

a"Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Páhi Közös Önkormányzati Hivatal

Soltszentimrei Kirendeltsége

Pénzügyi ügyintéző - Iktató

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű helyettesítés előreláthatólag 2023. június 30–ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6223 Soltszentimre, Hősök tere 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont II. besorolási osztályba tartozó pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:
Hirdetmények, pályázatok, közpénzekből nyújtott támogatások közzétételével kapcsolatos ügyek, ügyirat-kezelési feladatok, házipénztár kezelés, segélykifizetések, leltározással, selejtezéssel kapcsolatos feladatok, analitikus nyilvántartások vezetése, állami támogatások igénylése és elszámolása, postázási feladatok, postakönyv vezetése, nyilvántartása, testületi és bizottsági ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok. Ellátja a polgármester, jegyző munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. Ellátja a köztisztviselők, közalkalmazottakkal és a hivatali dolgozókkal kapcsolatos feladatok közül: Szabadságolási tervet készít és annak végrehajtásáról havonta tájékoztatja munkáltatói jogkör gyakorlóját. Elvégzi a szabadságok közlését, lefolytatja az engedélyezési eljárást, kiállítja a szükséges nyomtatványokat. Ellenőrzi a jelenléti ívek vezetését és felelős annak szabályszerű vezetéséért. Közfoglalkoztatással kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, pénztári feladatok végrehajtása, iktatás, irattár, hirdetmények kezelése, a jegyző és a polgármester igazgatási hatáskörébe tartozó ügyek előkészítése, nyilvántartások vezetése, a képviselő-testület adminisztratív feladatainak ellátásában való közreműködés

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Óvodapedagógus munkakör pályázat

Soltszentimrei Szivárvány Óvoda és Konyha
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Soltszentimrei Szivárvány Óvoda és Konyha
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6223 Soltszentimre, Szent Imre utca 23.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodai nevelés feladatainak ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a helyi pedagógiai program és a munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógus szak,  IKT eszközök felhasználói szintű alkalmazása
Elvárt kompetenciák: Pedagógiai elhivatottság, gyermekcentrikusság, igényes munkavégzés, együttműködési készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Személyes okmányok másolata, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat a személyes okmányok kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Jámbrik Ildikó nyújt a 703384299 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Soltszentimrei Szivárvány Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (6223 Soltszentimre, Szent Imre utca 23.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 77/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

Elektronikus úton Nagyné Jámbrik Ildikó részére a nagynejambrikildiko@freemail.hu e-mail címen keresztül

vagy

Személyesen: Nagyné Jámbrik Ildikó, Bács-Kiskun megye, 6223 Soltszentimre, Szent Imre utca 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Soltszentimre Község honlapja - 2019. december 23.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 31.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Közmeghallgatás

HIRDETMÉNY

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019.  DECEMBER 11-ÉN

(SZERDÁN)

14 ÓRAI KEZDETTEL

A KÖZSÉGHÁZA TANÁCSKOZÓ TERMÉBEN

KÖZMEGHALLGATÁST

 TART, MELYRE

TISZTELETTEL MEGHÍVJA A KÖZSÉG LAKOSSÁGÁT!

A KÖZMEGHALLGATÁSON  a választópolgárok és a községben működő társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyesületek, szerveződések képviselői közérdekű ügyben,  helyi önkormányzati ügyben a Képviselő-testülethez, az egyes települési képviselőkhöz, a polgármesterhez, alpolgármesterhez, vagy a jegyzőhöz kérdést intézhetnek és közérdekű javaslatot tehetnek.

(Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a közmeghallgatás nem az egyedi ügyek, egyéni panaszok intézésének fóruma.)

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Bursa Hungarica 2020

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

2020

FELHÍVÁS

Soltszentimre Község Önkormányzata ismét csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerhez, melynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozik.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának

határideje: 2019. november 5.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), Páhi Közös Önkormányzati Hivatal Soltszentimrei Kirendeltségén kell benyújtani. (Varga-Pásztor Enikő 6223 Soltszentimre, Hősök tere 1.)

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/2020. tanév első félévéről.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

    - bármely szociális rászorultságot igazoló okirat, (ha van ilyen)

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

További információk: www.emet.gov.hu

Rakonczay Mária Hermina jegyző 06/78/445-344/13

Önkormányzati rendelet a településkép védelméről

HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. véleményezési szakaszát Soltszentimre Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Soltszentimre Község Önkormányzatának  9/2017. (XI.30.) számú   Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. véleményezési szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.    (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.soltszentimre.hu honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Soltszentimre lakossága és a soltszentimrei ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.

A véleménynyilvánítás határideje: 2019. március 25-től - 2018. április 14-ig.      

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

♦ ♦ ♦

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:

Időpontja: 2019. április 2-án, 10:00–10:30-ig          

Helyszín: 6223 Soltszentimre, Hősök tere 1.

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően

2019. április 10-ig 

kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ill. a soltszentimre@foepitesz.com email címre.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Soltszentimre, 2019. március 25.

Oldalak